skip to navigation

ISPF Skriftserie

185 SEK VISA MER

De pingstbetonade. En pingströrelse inom Svenska Missionsförbundet

Marianne och Roland Gäreskog De pingstbetonade kom att bli en benämning för anhängarna av den pingströrelse inom Svenska Missionsförbundet (SMF) som nådde sin kulmen kring år 1930. Pingstväckelsen fick inte fäste i SMF när den nådde Sverige i slutet av år 1906.Men femton år senare uppstod en pingströrelse med andedop och bruk a...
195 SEK VISA MER

Pingstkyrkan i Burundi och svensk pingstmission i landet 1935‒1985

Gunilla Nyberg Oskarsson Redan i början av 1920-talet hade Pingströrelsen gjort försök att börja bedriva mission i Urundi − i dag Burundi − i centrala Afrika, men det kom att dröja till mitten av 1930-talet innan det blev möjligt. Här ges en utförlig dokumentation av de förutsättningar som gällde, framväxten av...
150 SEK VISA MER

Utanför lägret. En berättelse om missionären och evangelisten Otto Witt

Roland Gäreskog Otto Witt (1848‒1923) kom till Sydafrika 1876 som Svenska kyrkans förste missionär. Teologiska funderingar parat med en rakryggad hållning kom i mycket att påverka hans livsvandring. År 1890 lämnade han missionen efter en andlig kris ‒ blev evangelist och helgelsepredikant i Sverige, slutade efter...
115 SEK VISA MER

Om Pingstväckelsens riktlinjer. Anteckningar om skriften och den tidiga pingstväckelsen i Tyskland

Roland Gäreskog I slutet av år 1916 gav den då dominerande pingströrelsen i Tyskland, Mülheimrörelsen, ut en skrift med titeln Unsere Ziele und Richtlinien für die Erbauung und Vollendung der Leibes Christi (»Våra mål och riktlinjer för uppbyggandet och fulländandet av Kristi kropp«). Större d...
115 SEK VISA MER

Andens dop och nådegåvorna. Ett ekumeniskt »pingstmöte« i Stockholm 1918

Magnus Wahlström (red) En lekman i metodistförsamlingen Trefaldighet publicerade år 1918 en skrift med titeln Andens dop och nådegåvorna. Från pingstmötet i Stockholm, Trefaldighetskyrkan, den 23-26 febr. 1918. Stenografiskt referat från avslutningsmötet, över ämnet: Det allvarliga tidslägets krav på de kristna. Vad kan o...
125 SEK VISA MER

Andrew Ek. Några skeden i hans liv som missionär, predikant och nödhjälpsarbetare.

Roland Gäreskog Andrew Ek Ä eller Anders Gustaf Ek som han egentligen hette Ä fick uppleva pingstväckelsen vid Azusa Street i Los Angeles våren 1906. Han blev den förste att förmedla väckelsen till Sverige men hans insats som pionjär i landet blev kortvarig. Efter en tids församlingsarbete i Göteborg var han under...
220 SEK VISA MER

Pingstväckelsen inom Metodistkyrkan i Sverige åren 1907–1922

Roland Gäreskog Metodistpredikanten Thomas Ball Barratt blev pingstväckelsens apostel i Skandinavien när han med en egen andedopsupplevelse återvände till Norge från USA sent år 1906. Han var känd och uppskattad inom Metodist-episkopalkyrkan i Sverige. Det gjorde att många inom kyrkan hade en förväntan att pingstvä...
240 SEK VISA MER

Människan, samhället och Gud. Grunddrag i Lewi Pethrus kristendomsuppfattning

Carl-Gustav Carlsson Nittonhundratalets stora väckelserörelse, den svenska pingströrelsen med som mest cirka 100 000 medlemmar, formades i hög grad av Lewi Pethrus (1884−1974). Han var på många sätt en omstridd person. Av allmänheten blev han kanske mest känd för startandet av den kristna dagstidningen Dagen 1945...
159 SEK VISA MER

Forskning och självreflektion i Pingströrelsen 1973-2008

Magnus Wahlström, red Den svenska Pingströrelsen har en snart hundraårig historia. Under den tiden har fakta, analyser och åsikter presenterats i olika sammanhang av personer både inom och utom rörelsen. Denna bok belyser hur flera av de större forskningsarbeten som gjorts inom Pingströrelsen mellan åren 1973 och 2008 ha...
160 SEK VISA MER

Sprängbataljonen En tidig pingströrelse

Marianne och Roland Gäreskog Sprängbataljonen bildades 1894 efter en utbrytning ur Frälsningsarmén. Många intryck togs därifrån, men rörelsen hade framför allt kännetecken som senare kom att utmärka Pingströrelsen, i förkunnelsen om frälsning, andedop, helande och Jesu tillkommelse. Livliga möten väckte till en början stor nyfi...
295 SEK VISA MER

Georg Gustafsson – församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska Pingströrelsen

Nils-Eije Stävare Pastor Georg Gustafsson är en av den svenska Pingströrelsens pionjärer. Under mer än ett halvt sekel var han en av rörelsens mest inflytelserika ledarpersoner. Gustafsson var ledare för flera snabbt växande församlingar och hade som förkunnare och bibellärare hela norden som arbetsfält. Han blev äve...
215 SEK VISA MER

Lewi Pethrus i konflikt. Om några konflikter år 1929

Marianne och Roland Gäreskog Året är 1929 och ur pingstväckelsen har en ny församlingsrörelse vuxit fram, Pingströrelsen. Lewi Pethrus har genom sina initiativ och sin ledningsförmåga blivit den unga rörelsens ledare. Detta år kommer han i konflikt med flera kända personer inom Pingströrelsen vilket leder till den allvarligaste...
210 SEK VISA MER

Pingströrelsen förr och nu. Valda publikationer 1947-2002

Torsten Bergsten Torsten Bergsten, docent i kyrkohistoria, har sedan studieåren i sin ungdom intresserat sig för svensk frikyrkorörelse. Det har genom åren resulterat i en mängd arbeten och artiklar. Flera av dessa berör på olika sätt Pingströrelsen, dess historia, sammanhang och tankevärld. I denna samlingsvolym h...
160 SEK VISA MER

Regn, regn färdas över oss. Algot Niklasson och förnyelseväckelsen

Joel Halldorf Algot Niklasson fick en nyckelroll i den väckelse som i december 1950 fick sitt genombrott, och under det kommande året spred sig i Pingströrelsen. Den kom att kallas förnyelseväckelsen och kännetecknades av förkrosselse och syndabekännelse hos de redan omvända. Redan i början av 1952 upphörde dock...
140 SEK VISA MER

Latter Rain-väckelsen i Östermalms Fria Församling på 1950-talet

Börje Norlén och Georg Kjellberg Pastorer från den amerikanska Latter Rain-väckelsen besökte sensommaren 1951 Filadelfia i Stockholm och därefter Ä mot Lewi Pethrus vilja Ä Östermalms Fria Församling, där väckelsen fick sitt genomslag på svensk mark. I sin undersökning, som först presenterades som en uppsats vid Betelseminariet, b...
125 SEK VISA MER

Pingstväckelsens riktlinjer

Pingst Pingstväckelsens riktlinjer gavs ut hösten 1917 på Förlaget Filadelfia. Lewi Pethrus skrev förordet och angav att boken var "resultatet av många verkligt andedöpta mäns erfarenhet" och "huvudsumman av ett flera dagars samtal, som hållits i Berlin av en stor skara andedöpta predikanter". Ingen angive...
225 SEK VISA MER

Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna

Rhode Struble Pingströrelsens församlingssyn och tillämpningen av denna blev tidigt ett av rörelsens viktigaste särmärken. Från år 1919 konsoliderades synen på den samfundsfria församlingen till en lära. Rhode Struble undersöker i sin avhandling, som först publicerades 1982, hur den samfundsfria församlingssynen...
175 SEK VISA MER

Pingströrelsen, kyrkorna och samhället - en studie kring tidningen Dagen 1964-1974

Carl-Erik Sahlberg Undersökningen bearbetar Pingströrelsens utveckling under tioårsperioden 1964-1974 och tar vid efter författarens avhandling Pingströrelsen och tidningen Dagen Ä från sekt till kristet samhälle 1907Ä1963. I början av 1960-talet arbetade Pingströrelsen mer aktivt än många andra kristna grupper för et...
225 SEK VISA MER

Pingströrelsen och tidningen Dagen - från sekt till kristet samhälle 1907-1963

Carl-Erik Sahlberg Carl-Erik Sahlbergs doktorsavhandling om den svenska Pingströrelsens förhållande till samhället och till kyrkosamfunden presenterades första gången våren 1977. Då fanns endast ett fåtal vetenskapliga arbeten publicerade som behandlade den svenska Pingströrelsen och Carl-Erik Sahlberg var den förste...
105 SEK VISA MER

Vårt behov av sanning

Bertil Carlsson Våren 1978 blev maktfrågan i Pingströrelsen en riksnyhet efter att flera spänningsfyllda konflikter utspelats inom Pingströrelsen under 1970-talet. I detta skede hade Bertil Carlsson fem radioandakter i Sveriges Radio under vinjetten Vårt behov av sanning. Radioandakterna fick särskild uppmärksamh...
140 SEK VISA MER

Organizations and Decision Procedures within the Swedish Pentecostal Movement

Bertil Carlsson The survey was first presented as a paper about political science in 1973. The material shows in detail the different structures in the organization which developed in the Swedish Pentecostal Movement between 1912 and 1972. The author points out that the decision processes were hard to comprehend fo...
140 SEK VISA MER

Organisationer och beslutsprocesser inom Pingströrelsen

Bertil Carlsson Undersökningen presenterades första gången som en uppsats i statskunskap år 1973. Materialet redovisar utförligt de alternativa organisationsstrukturer som växte fram i Pingströrelsen under åren 1912-1972. Författaren pekar på att beslutsprocesserna var svårgripbara för den vanlige pingstvännen. De...
skip to top